Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov | WITKOWITZ SLOVAKIA a.s.

Informácie o spracovaní osobných údajov v spoločnosti WITKOWITZ SLOVAKIA, a.s., člena skupiny WITKOWITZ

Vážení zamestnanci, zákazníci, návštevníci, v rámci tohoto dokumentu Vás informujeme o spracovaní osobných údajov v spoločnosti WITKOWITZ, a.s. (ďalej len „naša spoločnosť“) a o spracovaní osobných údajov v rámci strojárenskej skupiny WITKOWITZ. Ďalej Vás v dokumente informujeme o Vašich právach na ochranu osobných údajov a o právach súvisiacich so spracovaním týchto údajov.

Pri každom jednotlivom spracovaní Vašich osobných údajov robíme všetky opatrenia pre súlad s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25. mája 2018. Ďalej sa riadime zákonom 18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov a ďalšou legislatívou súvisiacou so zabezpečením osobných a obchodných dát.

Správca osobných údajov

V rámci strojárenskej skupiny WITKOWITZ je obyčajne v úlohe Správcu osobných údajov tá spoločnosť, ktorej ste zamestnancom, zákazníkom, obchodným partnerom. Pokiaľ ste v takomto vzťahu s viacerými spoločnosťami, potom spravuje každá spoločnosť takéto osobné údaje, ktoré sa týkajú ich produktu, služby alebo iného obchodného vzťahu.

Pokiaľ je Správcom vašich osobných údajov spoločnosť WITKOWITZ SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 744 618, so sídlom Moldavská cesta 10, 040 11 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sa, vložka č. 1717/V, potom podrobnejšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete ďalej.

Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje spracovávame primárne v rámci týchto právnych dôvodov:

 • Na základe plnenia zmluvy.
 • Na základe svojej právnej povinnosti.
 • Na základe ochrany našich oprávnených záujmov.

Spracovávame predovšetkým tieto kategórie osobných údajov: 

 • Adresné a identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, adresa, rodné číslo alebo IČO, číslo preukazu totožnosti, telefón, email)
 • Popisné údaje (vzdelanie, znalosť cudzích jazykov, údaje pre uplatnenie daňového zvýhodnenia)
 • Údaje o inej osobe (údaje o manželke a deťoch pre uplatnenie daňového zvýhodnenia)
 • Digitálne identifikátory (email, telefón, prihlasovacie meno)
 • Ostatné (podpis, kamerový záznam)

Účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje našej spoločnosti využíva primárne pre nasledujúce účely spracovania:

 • Spracovanie osobných údajov zamestnancov vrátane mzdovej agendy a benefitov
 • Spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie vrátane strategického náboru
 • Spracovanie osobných údajov v oblasti nákupu, obchodu, PR, reklamy a firemnej identity
 • Vedenie agendy BOZP vrátane pracovných úrazov
 • Zaistenie účtovnej agendy, príjem a vystavovanie faktúr
 • Príjem a spracovanie došlej a odoslanej korešpondencie vrátane dátovej schránky
 • Evidencia a správa zmluvnej dokumentácie
 • Zaistenie agendy GDPR a vyšetrovanie bezpečnostných incidentov
 • Zaistenie IT služieb

Zdroje osobných údajov

Naša spoločnosť získava vaše osobné údaje predovšetkým od vás v rámci jednania o uzavretí zmluvy a ďalej v priebehu jej plnenia, prípadne od tretích osôb, ktoré takéto jednanie sprostredkujú. Vždy Vás informujeme o tom, kedy je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby a kedy je naopak dobrovoľné, avšak poskytnutie takýchto osobných údajov uľahčí vzájomnú komunikáciu. Vaše osobné údaje môžeme tiež získavať z verejných evidencií alebo od orgánov štátnej správy. 

Spracovanie osobných údajov

Naša spoločnosť spracováva vaše údaje manuálne i automatizovane. Pri automatizovanom spracovaní nepoužívame automatizované rozhodovanie. Ochrana vašich údajov v našej spoločnosti je organizačne a technicky zabezpečená. Rovnakú úroveň zabezpečenia vašich údajov vyžadujeme i od všetkých našich spracovateľov. Vaše osobné údaje môžu byť pre zaistenie vyššie popísaných účelov okrem našej spoločnosti a našich zamestnancov spracovávané tiež niektorými ďalšími spoločnosťami skupiny WITKOWITZ, prípadne inými subjektmi mimo skupinu WITKOWITZ ako spracovateľovi vašich údajov. 

Vaše údaje týmto spoločnostiam odovzdávame len v prípade, že spĺňajú nami definované organizačné a technické podmienky k zaisteniu ich náležitej ochrany.  Osobné údaje môžu byť na základe oprávnenej žiadosti odovzdané tiež tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať odovzdanie takýchto osobných údajov. Jedná sa najmä o rôzne štátne orgány.

Kategória spracovateľov našej spoločnosti:

Spoločnosti zaisťujúce účtovníctvo a personalistiku
Spoločnosti zaisťujúce prevádzku IT prostriedkov

Kategória príjemcov osobných údajov:

Lekári zaisťujúci pracovné - lekárske prehliadky
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Sociálna poisťovňa
Zdravotné poisťovne

Zabezpečenie osobných údajov

K ochrane vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, používaním a zverejnením využívame rôzne technológie, postupy a procesy. Osobné údaje napríklad spracovávame v počítačových systémoch a uchovávame v dátových úložiskách s obmedzeným prístupom, ktoré sú umiestnené v strážených budovách. Pre prenosy osobných údajov s vysokým stupňom dôvernosti (ako sú napríklad čísla bankových účtov alebo hesla) v prostredí internetu využívame pre ich ochranu šifrovaním. 
Uchovávanie osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutne potrebnú k poskytovaniu produktov a služieb, riešeniu sporov a právne vymáhanie zjednaných dohôd či pre prípadné správne riadenie. Pri nakladaní s vašimi údajmi pre konkrétne účely rešpektujeme pravidla dátovej minimalizácie. Zhromažďujeme teda len také vaše údaje, ktoré ku konkrétnemu účelu nevyhnutne potrebujeme. Súčasne si nastavujeme striktné vnútorne pravidlá archivácie, ktoré zaisťujú, že tieto vaše údaje neuchovávame dlhšie, než sme oprávnení. Údaje, ktoré spracovávame na základe vášho prípadného súhlasu, uchovávame po dobu, po ktorú nám je súhlas platne udelený.
Práva k zaisteniu ochrany osobných údajov
Podľa legislatívy, máte ako subjekt údajov, teda fyzická osoba tieto práva:
právo na prístup k osobným údajom, 
právo na opravu, resp. doplnenie, 
právo na výmaz, 
právo na obmedzenie spracovania, 
právo na prenositeľnosť údajov, 
právo vzniesť námietku,
právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi či obdobnými účinkami, zahrňujúce i profilovanie,
právo podať sťažnosť u dozorového úradu.
Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, činíme tak na základe príslušných právnych titulov umožňujúcich poskytovanie vami používaných produktov a služieb, zaisteniu chodu našej spoločnosti, plnenie našich zmluvných a právnych záväzkov, zaisťujúcich ochranu a zabezpečenie našich systémov a našich zákazníkov, alebo plnenie iných oprávnených záujmov našej spoločnosti, prípadne vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu.
Ochrana osobných údajov na www stránkach
V rámci poskytovania našej online ponuky sa môžu používať cookies a sledovacie mechanizmy. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve online ponuky môžu ukladať na vašom koncovom zariadení. Pri sledovaní sa môžu používať rôzne technológie. Spracovávame informácie najmä v rámci pixelovej technológie, resp. analýzy súboru protokolu. Čítanie cookies nám umožňuje navrhnúť naše on-line aplikácie optimálne pre Vás a Vám umožňuje ľahšie ich používať.
Kategórie cookies
Rozlišujeme cookies, ktoré sú bezpodmienečne nutné pre technické funkcie online ponuky a cookies a sledovacie mechanizmy, ktoré nie sú bezpodmienečne nutné pre technické funkcie online ponuky. Používanie online ponuky je obecne možné bez cookies, ktoré slúžia iným než technickým účelom. V tejto časti sa nachádza prehlaď používaných cookies.
Technicky nevyhnutné cookies
Technicky nuvyhnutnými cookies rozumieme cookies, bez ktorých nemožno zabezpečiť technické poskytovanie online ponuky. Sem patria napr. cookies, ktoré ukladajú dáta pre zabezpečenie bezproblémového prehrávania video a audio obsahov. Tieto cookies sa po ukončení návštevy zmažú.
Správa cookies a sledovacie mechanizmy
V prehliadači a/alebo v našich nastaveniach súkromia môžete spravovať svoje cookies a nastavenie sledovacích mechanizmov: Upozornenie: Nastavenia, ktoré uskutočníte, sa vzťahujú vždy k príslušnému používanému prehliadaču.
Deaktivácia všetkých súborov cookie
Pokiaľ si prajete zakázať všetky cookies, prejdite do nastavenia vo svojom prehliadači a deaktivujte ukladanie cookies. Upozorňujeme, že to môže mať negatívny vplyv na funkcie webovej stránky.
Správa vašich nastavení ohľadne cookies a sledovacích mechanizmov, ktoré nie sú technicky nutné
Pokiaľ navštívite naše internetové stránky, budete v hlavičke pre cookies požiadaný, či nám udelíte svoj súhlas s používaním komfortných cookies. V našich nastaveniach súkromia môžete už udelené súhlasy s účinnosťou do budúcna odvolať alebo nám tiež svoj súhlas udeliť neskôr.
Google maps
Naše stránky využívajú mapový servis Google Maps prostredníctvom API. Poskytovateľom je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pre použitie funkcií Google Maps je nevyhnutné uchovať Vašu IP adresu. Táto informácia je väčšinou prenesená do serveru Google LLC v USA a tam tiež uložená. Prevádzkovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na prenos týchto dát. Využitie Google Maps je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a ľahkej vyhľadateľnosti miest uvedených na webových stránkach. To predstavuje prevládajúci oprávnený záujem z našej strany v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Ďalšie informácie o zachádzaní s údajmi o užívateľovi nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
Sociálne siete 
V našej online ponuke používame plug-iny rôznych sociálnych sietí. Pri použití plug-inů vytvorí Váš internetový prehliadač priame spojenie so servermi danej sociálnej siete. Tak získa daný prevádzkovateľ informáciu, že Váš internetový prehliadač vyvolal určitú stránku našej online ponuky, aj keď u prevádzkovateľa nemáte užívateľský účet alebo nie ste práve prihlásený. Súbory protokolov (vrátane IP adresy) odosiela Váš internetový prehliadač priamo serveru daného prevádzkovateľa, kde sa príp. ukladajú. Prevádzkovateľ alebo jeho server môže mať sídlo mimo EÚ alebo EHP (napr. v USA).
Tieto plug-iny predstavujú samostatné rozšírenia prevádzkovateľov sociálnych sietí. Preto nemáme vplyv na objem dát zhromažďovaných a ukladaných prostredníctvom týchto plug-inov prevádzkovateľmi sociálnych sietí. Účel a rozsah zhromažďovania, ďalšieho spracovania a používania dát sociálnych sietí i práva s tým spojené a možnosti nastavenia pre ochranu súkromia sú uvedené v informáciách k ochrane osobných údajov danej sociálnej siete.
Pokiaľ nechcete, aby prevádzkovatelia sociálnych sietí získavali a príp. ukladali a ďalej spracovávali údaje prostredníctvom tejto online ponuky, nemali by ste tieto plug-iny používať.
Plug-iny sociálnych sietí s riešením vyžadujúcim dve kliknutia od spoločnosti Heise

Riešením vyžadujúcim dve kliknutia (poskytnuté spoločnosťou Heise Medien GmbH & Co. KG) Vás chránime pred tým, aby bola Vaša návšteva našich webových stránok štandardne monitorovaná a vyhodnocovaná prevádzkovateľom sociálnych sietí. Pokiaľ vyvoláte stránku našej internetovej prezentácie obsahujúcu takéto plug-iny, plug-iny sú najprv deaktivované. Aktivujú sa až kliknutím na pripravené tlačidlo.
Plug-iny pre sociálnu sieť spoločnosti Facebook
Facebook je prevádzkovaný na www.facebook.com spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, a na www.facebook.de spoločnosti Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland („Facebook“). Prehlaď plug-inov pre sociálnu sieť Facebook a ich vzhľad nájdete tu: http://developers.facebook.com/plugins ; informácie k ochrane osobných údajov u spoločnosti Facebook nájdete tu: http://www.facebook.com/policy.php. 
Plug-iny pre sociálnu sieť spoločnosti Twitter
Twitter prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Prehlaď plug-inov pre sociálnu sieť Twitter a ich vzhľad nájdete tu: https://twitter.com/about/resources/buttons ; informácie k ochrane osobných údajov u spoločnosti Twitter nájdete tu: https://twitter.com/privacy. 
Plug-iny pre sociálnu sieť spoločnosti Linkedln
Linkedln je prevádzkovaný LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (“Twitter”). Prehlaď plug-inov pre sociálnu sieť Linkedln a ich vzhľad nájdete tu: https://developer.linkedin.com/plugins ; informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti Linkedln nájdte tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 
YouTube
Táto online ponuka používa video platformu YouTube prevádzkovanú spoločnosťou YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube je platforma umožňujúca prehrávanie audio a video súborov. Keď vyvoláte určitú stránku našej ponuky, vytvorí integrovaný prehrávač YouTube Player spojenie s YouTube, aby bolo možné preniesť a prehrať audio a video súbory. Pritom sa prenášajú dáta k YouTube ako zodpovednému subjektu. Nie sme zodpovedný za spracovanie týchto dát zo strany YouTube.
Ďalšie informácie k rozsahu a účelu zhromaždených dát, k ďalšiemu spracovaniu a používaniu dát zo strany YouTube, k svojim právam a voliteľným možnostiam ochrany osobných údajov nájdete v informáciách k ochrane osobných údajov spoločnosti YouTube.
Kontaktné informácie
Kontaktnou osobou pre ochranu osobných údajov je Markéta Černohorská. Je možné ju kontaktovať na adrese WITKOWITZ, a.s., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava, alebo prostredníctvom webového formulára. 
 

Kontaktný formulár

Prosím, špecifikujte charakter dopytu.
Ozveme sa Vám pre upresnenie detailov a dostupných možností.

 
* Povinný údaj
Odoslaním formulára súhlasíte s Ochranou osobných údajov.